10 กรกฎาคม 2562 มรดกโลกชมไทยดูแลพระนครศรีอยุธยา

ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/local/1611626

อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่าจากการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกว่าด้วยเรื่องการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรม และธรรมชาติของโลก สมัยประชุมที่ 43 ที่เมืองบากู สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจัน มีประเด็นที่เกี่ยวกับกรมศิลปากร 2 เรื่อง เรื่องแรกที่ประชุมมีมติรับรองแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทย 2 แหล่ง ได้แก่ เมืองโบราณศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ และกลุ่มเทวสถานปราสาทพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ำและปราสาทปลายบัด จังหวัดบุรีรัมย์ ขึ้นทะเบียนในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) โดยประเทศไทยจะต้องเตรียมจัดทำเอกสารนำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมดังกล่าวเข้าสู่บัญชีมรดกโลกต่อไป อีกส่วนเป็นการรายงานสถานภาพการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการติดตามตรวจสอบของศูนย์มรดกโลก ปีนี้มีแหล่งมรดกโลก 112 แหล่งที่ยังคงต้องส่งรายงานสถานภาพการอนุรักษ์ตามที่ศูนย์มรดกโลกร้องขอ รวมถึงมรดกโลกนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาด้วย โดยกรมศิลปากรได้ส่งรายงานตามร่างข้อตัดสินใจขององค์กรที่ปรึกษา (ICOMOS) ซึ่งที่ประชุมรับทราบและชื่นชมความพยายามในการอนุรักษ์และการจัดการ โดยเฉพาะการปรับปรุงแผนแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา (พ.ศ.2561-2570) รวมถึงยุทธศาสตร์การป้องกันความเสี่ยงจากภัยพิบัติ อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวอีกว่าที่ประชุมยังเห็นชอบการปรับระเบียบกฎเกณฑ์การขออนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อปกป้องคุณค่าความเป็นสากลอันโดดเด่นของพื้นที่โบราณสถาน รวมทั้งขอให้ไทยติดตามแผนการดำเนินการตามคำสั่งรื้อถอนอาคารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาซึ่งอยู่ในเขตมรดกโลก เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีผลกระทบทางลบต่อคุณค่าความเป็นสากลอันโดดเด่นของพื้นที่โบราณสถาน ทั้งนี้ที่ประชุมพอใจการจัดให้มีกิจกรรมฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของงานช่างฝีมือในท้องถิ่น โดยส่งเสริมให้ไทยเฝ้าระวังพื้นที่โบราณสถานที่มีชื่ออยู่ในบัญชีอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ที่ประชุมยังขอให้ไทยต้องแจ้งต่อศูนย์มรดกโลกถึงแผนการในอนาคตสำหรับการอนุรักษ์โบราณสถานหรือการก่อสร้างในพื้นที่ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณค่าความเป็นสากลอันโดดเด่นของพื้นที่โบราณสถาน โดยให้ส่งพร้อมรายงานสถานภาพการอนุรักษ์และแผนแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาต่อศูนย์มรดกโลกภายในวันที่ 1 ธ.ค.2563.